מיסוי העברת עסק עצמאי לחברה – העברת מניות מיחיד לחברה

מכירת פעילות העסק כמוניטין לחברה החדשה

כגון העברת מניות מיחיד לחברה

יתרת שווי העסק, לאחר ניכוי הציוד ורכוש העסק, נחשבת כמוניטין העסק.
מכירת מוניטין העסק לחברה תחייב במס רווח הון בשיעור של 25% מידית .

היתרונות
כנגד מס רווח ההון בשיעור של 25% – תיווצר הלוואת בעלים החוסכת מס דיבידנד עתידי בשיעור של 30% מהרווחים שימשכו על ידי בעל החברה. המוניטין ניתן להפחתה כהוצאה מוכרת בחברה, ויוצר מגן מס של 10% לכל אחת מ-10 השנים הבאות.
החסרונות
פקיד השומה עלול לטעון שלא מדובר במכירת מוניטין, אלא במכירת נכס אחר. מכירה שעלולה לחייב במס מוגדל בשל החיוב בשיעור מס שולי מיום תחילת הפעילות העסקית ולפחות עד 31.12.2002. במקרה זה, פקיד השומה לא יתיר את הפחתת המוניטין בחברה.

מכירת פעילות העסק תוך טענה ששווי העסק מבטא מוניטין אישי .

הטענה כי מדובר במוניטין אישי שאינו ניתן למכירה, יוצרת אי חיוב במס על המוכר בגין המכירה.
היתרונות
לא ישולם מס רווח הון, ואין "משיכת אש" ע"י פקיד השומה (כמו בדיווח מוניטין).
החסרונות
לא תהיה הלוואת בעלים, אין הפחתת מוניטין, ועדיין מס הכנסה יוכל לטעון שהועברה פעילות ויש לשלם בגינה מס רווח הון (מה שייצור הלוואת בעלים בדיעבד – עם חיסכון מס דיבידנד כאמור בחלופה 1 לעיל).

מכירת פעילות העסק לחברה לפי סעיף 104 לפקודה – כגון העברת נכס מיחיד לחברה

המכירה תעשה כנגד הקצאת מניות בחברה למוכרים.
היתרונות
אין מס רווח הון במכירה, אין עימות עם מס הכנסה – יש שקט נפשי.
החסרונות
אין את היתרונות שבחלופה 1 לעיל ויש מגבלות של מכירת הזכויות בחברה למכר הנכסים שהועברו לחברה למשך שנתיים לפחות מיום העברה.

המסקנה לסיום

ההחלטה להתאגד כחברה, תוך מכירת העסק לחברה, יוצרת דילמות לא פשוטות איך נכון לבצע את העברת העסק לחברה, במינימום מס ואף תוך יצירת יתרון מס.

אז מה הדרך הנכונה להעברת עסק עצמאי לחברה?