חדל פירעון

משמעות המשמעות הפשוטה של “חדלת פירעון”, שבוא אישיות משפטית אינה יכולה לפרוע את חובותיה לנושיה, מצב כלכלי עובדתי שהחייב נמצא בו, לנושים שונים. שני מבחנים להגדרת “חדלות פירעון” 1. מבחן המאזני: בחינה והשוואה כספית בין שווי נכסי החייב מזה ושווי התחייבויותיו מזה, המבחן המאזני בוחן למעשה אם הערך הונו העצמי של החייב הוא חיובי או…

מיסוי העברת עסק עצמאי לחברה

מכירת פעילות העסק כמוניטין לחברה החדשה יתרת שווי העסק, לאחר ניכוי הציוד ורכוש העסק, נחשבת כמוניטין העסק. מכירת מוניטין העסק לחברה תחייב במס רווח הון בשיעור של 25% מידית . היתרונות כנגד מס רווח ההון בשיעור של 25% – תיווצר הלוואת בעלים החוסכת מס דיבידנד עתידי בשיעור של 30% מהרווחים שימשכו על ידי בעל החברה.…

אופציה לעובדים, מנקודת מבט המעביד

האם כדאי למעסיקים להעניק לעובדיהם הבכירים תגמול בדרך של מתן אופציות על מניות, ומהי המשמעות של השימוש בתגמול מסוג זה? יתרונות הענקת אופציה: הקצאת אופציות מושכלת לעובדים יוצרת בקרבם זהות אינטרסים עם החברה, ביטחון בחברה חלק מהצלחתה יציבות במקום העבודה וצמצום התנהגות לא אתית שקט תעשייתי במסגרת תהליכי הפרטה או מיזוג בן חברות כאלטרנטיבה לתזרימי…