מגפת הקורונה והשפעתה על המסחר בהיבט המשפטי :

אנחנו כאן איתך ובשבילך במיוחד בתקופה מאתגרת זו!

להלן עצות חשובות: רקע עובדתי: להתפרצות נגיף הקורונה השפעה משמעותית על שגרת חיי המסחר וכמו גם על התקשרויות מסחריות מקומיות. אפשר לאפיין את הסיכון האפשרי לו אתם חשופים ואת החלופות המשפטיות השונות העומדות בפניכם, הן בהיבט של התמודדות עם השלכות התפרצות הנגיף והן בהיבט של תכנון עתידי.

אחת הסוגיות המרכזיות בהקשר זה הינה יכולתו של צד לחוזה מסחרי להשתחרר מהתחייבויותיו החוזיות או אף לבטל את החוזה כליל( נוכח התפרצות הנגיף).

צעדים אופרטיבים חוזים מסחרים:

יכולתו של צד לחוזה לממש את זכויותיו החוזיות בהתבסס על טענה לאירוע כוח עליון תיקבע באופן פרטני בהתאם לנסיבות העניין. יחד עם זאת, קיימים מספר שיקולים כלליים אשר מומלץ לקחת בחשבון, בין אם הנך ספק ובין אם הנך רוכש של טובין או שירותים:

 • בצע הערכה האם שרשרת האספקה שלך עשויה להיות חשופה להשפעות התפרצות הנגיף.
 • בחן את החוזים השונים עליהם אתה חתום, תוך שימת דגש על תנית הדין החל ותנית כוח עליו אם אלו קיימות.
 • שקול האם ישנם אמצעים חלופיים למימוש התחייבויותיך החוזיות או האם ביכולתך לנקוב באמצעים סבירים על מנת למזער את הנזק אשר נגרם לצד שכנגד.
 • היה מודע לצורך אפשרי במתן הודעה מוקדמת לצד שכנגד (עניין זה עשוי להיות תנאי מוקדם להפעלת תנית כוח עליון וכן לכיסוי ביטוחי).
 • אם הנך משמש כספק, בחן היטב את ההשלכות המשפטיות והמסחריות של תיעדוף ביצוע חוזים אחדים על פני אחרים.
 • בחן את הכיסוי הביטוחי שלך – האם הביטוח יכסה הפסדים הנגרמים כתוצאה מאי-היכולת לעמוד בהתחייבויות חוזיות עקב התפרצות הנגיף.
 • תעד את :
  1. השפעות התפרצות הנגיף על יכולת קיום החוזה;
  2. ההתכתבויות בין הצדדים בקשר עם הנגיף;
  3. כל פעולה שבוצעה על מנת לנסות ולמזער את נזקי ההתפרצות. התיעוד עשוי להועיל במקרה של התדיינות עתידית בהקשר זה.
 • בחן האם החוזה כולל הוראה המתירה לבטלו במידה וההתפרצות נמשכת מעבר לתקופת זמן מסוימת.
 • וודא כי כל חוזה עתידי מכיל התייחסות מפורשת להתפרצות נגיף הקורונה והשלכותיה.