משרדנו הגיש דרישה לפיקוח על הבנקים, למחוק את נוסח תעריפון הבנק, לפיו הציג בנק הפועלים בתעריפון הבנק כי בלקיחת הלוואה לא לדיור עד 100,000 ש"ח = פטור, וכל זה בניגוד לכללי הבנקאות (שרות לקוחות)(עמלות) – 2008

בתעריפון שפרסם בנק הפועלים, לקיחת אשראי לא לדיור נכתב עד תאריך 31 במאי 2020 כדלקמן:
אופן הצגה סטטוטורי לא נכון 
תיאור הפעולה:                                     גובה עמלה / שעור הסכום

טיפול באשראי ובביטחונות

בגין הלוואות שאינן לדיור

עד 100,000 ₪                   =               פטור

מעל 100,000 ש"ח              =                   1%            מקסימום 15,000 ש"ח.

(תצ (ת"א) 68810-01-18 נאוית אדר נ' בנק הפועלים בע"מ – מאגר נבו 27.04.2020)
הבקשה נדחתה ע"י בית המשפט באומרו כך :
ציטוט "לסיכום עד כאן, אני מעדיף את הפרשנות של הבנק, אשר מתיישבת עם האמור בתעריפון הסטטוטורי, עם הלשון הכתובה של תעריפון הבנק "
ועוד יוסיף השופט:
ציטוט "שוכנעתי, כי המבקשת לא הוטעתה על ידי הבנק, כי …….העמלות שנגבו על ידי הבנק חושבו באופן המתיישב עם התעריפון הסטטוטורי ותעריפון הבנק".

אם אופן הצגת התעריפון לעיל, לא הטעיה מהי הטעיה?

  • בניגוד להחלטת בית המשפט, הפיקוח על הבנקים האמון על ביצוע התקנות והכללים, החליט כי על בנק הפועלים לשנות את התעריפון לאלתר עפ"י הכללים שהנחה את כל הבנקים באופן שווה:

עו"ד רונן אדר שלום רב,
אנו מודים על פנייתך ועל הפניית תשומת הלב.
מבלי להיכנס לסוגיה, האם אופן הצגת העמלה עלול להטעות לקוחות, אשר נדונה בבהמ"ש, אנו מביאים לידיעתך כי בהתאם לבקשתך, הורינו לבנק, והבנק התאים את נוסח התעריפון לנוסח הקבוע בכללי העמלות. וזאת במטרה לאפשר ללקוחות השוואה בין העמלות בבנקים השונים.

בתעריפון שפרסם בנק הפועלים לקיחת אשראי לא לדיור נכתב מתאריך 31 במאי 2020 כדלקמן:
אופן הצגה סטטוטורי נכון 
תיאור הפעולה:                                     גובה עמלה / שעור הסכום

טיפול באשראי ובביטחונות

בגין הלוואות שאינן לדיור

מעל 100,000 ש"ח              =                   1%                    מקסימום 15,000 ש"ח.

  • השאלה המתבקשת היא: למה לא אישר בית משפט תביעה ייצוגית זו?  התשובה, בבדיקה של מספר רב של לקוחות שחויבו מהשקל הראשון!

*** לקוחות בנק הפועלים יחיד ו/או עסק קטן עד 1,500,000 ש"ח אשר לקחו הלוואה לא לדיור מעל 100,000 ש"ח עד 31 במאי 2020, וחויבו בעמלה מהשקל הראשון מוזמנים לפנות למשרד. 

  • המשרד חרט על דיגלו הצלחה בשמירה על הלקוחות וימשיך וילחם ללא מורא עד לזכייתו של הלקוח!