בית המשפט הורה על בטלות העברת המניות בחברה לתועלת הציבור. נפסק, בין השאר, כי העברת המניות לקתה, בכך שלא קיבלה את אישור הדירקטוריון מראש, ולכן יש לצוות עת ביטולה.

בית המשפט הורה על בטלות העברת המניות בחברה לתועלת הציבור. נפסק, בין השאר, כי העברת המניות לקתה, בכך שלא קיבלה את אישור הדירקטוריון מראש, ולכן יש לצוות עת ביטולה.

* חברות – מניות – העברתן

.המבקשים הגישו תובענה, שבמסגרתה ביקשו להכריז על בטלותה של פעולת העברת מניות בחברה לתועלת הציבור מהמשיבות 1 ו-2 למשיבה 8. המבקשים טוענים, כי ההעברה לקתה בליקויים שונים, ולכן יש להכריז על בטלותה.

.בית המשפט קיבל את התובענה ופסק כלהלן:

העברת המניות צריכה היתה את אישורו של הדירקטוריון, לו העניק התקנון כוח לסרב להעברה. ההעברה לא הובאה לאישורו, והאישור ממילא לא ניתן. לכל הפחות היה על בעלי ההסכם לפנות בהודעה מסודרת לחברי הדירקטוריון, ולהודיע להם על הכוונה להעביר את המניות ולבקש את עמדתם. גם כדבר (המינימלי) הזה לא נעשה.

הצורך בקיום דיון מסודר בהעברת המניות מתעצם נוכח שני יסודות השזורים זה בזה: האחד – העובדה כי עניין לנו בחברה לתועלת הציבור, והשני – העובדה כי המשיבים 9 ו-10 פעלו במצב של ניגוד עניינים, בשל תפקידיהם בחברה.

העברת המניות לקתה, בכך שלא קיבלה את אישור הדירקטוריון מראש, ולכן יש לצוות עת ביטולה. ציווי זה צריך שיתקיים גם אם העברת המניות נרשמה בינתיים אצל רשם החברות.

"

(הפ (נצ') 47008-11-16 אהובה ליפמן נ' המגבית המאוחדת לישראל, אינק – מאגר נבו 16.08.2017)