חדל פירעון

משמעות

המשמעות הפשוטה של "חדלת פירעון", שבוא אישיות משפטית אינה יכולה לפרוע את חובותיה לנושיה, מצב כלכלי עובדתי שהחייב נמצא בו, לנושים שונים.

שני מבחנים להגדרת "חדלות פירעון"

1. מבחן המאזני:
בחינה והשוואה כספית בין שווי נכסי החייב מזה ושווי התחייבויותיו מזה, המבחן המאזני בוחן למעשה אם הערך הונו העצמי של החייב הוא חיובי או שלילי
2. מבחן הנזילות:
האם החייב יכול לשלם את התחייבויותיו השונות בהגיע מועד קיומן.