הליך חדלות פירעון לתאגיד

בתאריך 15/09/2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: החוק). החוק יוצר מהפיכה מקיפה בתחום חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי. החוק מבטל את הוראות פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 ואת הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ותקנותיהן, ביחס להליכי חדלות פירעון המוחלים על תאגידים.
מדריך זה מתאר את עיקרי הליך חדלות הפירעון לגבי חייב שהוא תאגיד בלבד.

  • הליכי חדלות פירעון של תאגיד, אשר נפתחו לאחר תאריך 15/09/2019, יתנהלו בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018 ותקנותיו, בהתאם להחלטות בתי המשפט המחוזיים ובהתאם להנחיות הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
  • הליכי חדלות פירעון של תאגיד שנפתחו קודם לתאריך 15/09/2019, ימשיכו להתנהל בהתאם להוראות החוקים הרלוונטיים: פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 וחוק החברות, תשנ"ט- 1999 ותקנותיהם.

מטרות החוק ביחס לתאגיד
החוק החדש מגדיר שתי מטרות עיקריות בעניין תאגיד:

  1. להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של התאגיד.
  2. להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים.