הליך חדלות פירעון לחייב יחיד

בתאריך 15/09/2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018. החוק החדש יוצר מהפיכה מקיפה בתחום חדלות הפירעון, מבטל את הוראות פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, וקובע את הוראות הדין הנוגעות לאופן הסדרת חובותיהם של חייבים שהם יחידים.

  • הליכי חדלות פירעון של חייבים שהם יחידים אשר נפתחו לאחר תאריך ה-15/09/2019 יתנהלו בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, התקנות הרלבנטיות והוראות הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכונס הרשמי).
  • הליכי פשיטת רגל שנפתחו קודם לכניסת החוק ימשיכו להתנהל בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.

מטרות החוק החדש

החוק החדש מגדיר שלוש מטרות עיקריות:

  1.  להביא ככל הניתן  לשיקומו הכלכלי של החייב.
  2. לפרוע כמה שיותר מחובות החייב לנושים.
  3. לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים.