אופציה לעובדים, מנקודת מבט המעביד

האם כדאי למעסיקים להעניק לעובדיהם הבכירים תגמול בדרך של מתן אופציות על מניות, ומהי המשמעות של השימוש בתגמול מסוג זה?
יתרונות הענקת אופציה:

 • הקצאת אופציות מושכלת לעובדים יוצרת בקרבם זהות אינטרסים עם החברה, ביטחון בחברה
 • חלק מהצלחתה
 • יציבות במקום העבודה וצמצום התנהגות לא אתית
 • שקט תעשייתי במסגרת תהליכי הפרטה או מיזוג בן חברות
 • כאלטרנטיבה לתזרימי המזומן של החברה, ההקצאה של האופציות אפשרה לחברה להעסיק עובדים ומנהלים מיומנים תוך הקטנת נטל ההוצאה עליה וצמצום עלויות שכירת העובדים שלה
 • אופציות הם כמעט חסרות מחיר, "העלות" הרלוונטית של אופציות בפועל היא רק "הטרחה" לקבלת אישור בעלי מניות למענקים נוספים בשילוב עם עלות דילול נוסף
 • האופציות הו נטולות זכויות הצבעה ואף מאפשרות בנסיבות מסוימות למחוק בקלות את ההקצאה. לדוגמה, במידה והעובד עזב את החברה, בתוך פרק זמן מסוים וכך גם במידה והוא לא עמד ביעדים הקבועים

חסרונות בהענקת אופציות:

 • ההשפעה הישירה של הקצאת האופציות על בעלי המניות הקיימים והמרתן למניות מביאה לדילולם, ולהפחתת זכויות ההון שלהם
 • מקטינה את כוח הצבעתם, ואת הדיבידנד המחולק להם ביחס לכל מניה
 • השפעה על קבלת ההחלטות של המנהלים, כמו,עיכוב מסירת הודעות חיוביות לבורסה עד לסמוך לאישור ההקצאה כך שערך ההקצאה בה יוקצו להם מניות יהא נמוך יותר, דחיפת החברה להנפקה בבורסה טרם זמנה, ועוד…
 • מקבלת החלטות בעלות סיכון העלולות להוביל לכישלון ולהפסד הרווחים שצברו ולכן עלולים לנקוט במדיניות של זהירות יתר
 • הקצאה של אופציות עלולה להוות גורם לתנודתיות במחיר המניה הנובע ממצבים בהם יש לכלל בעלי האופציות אינטרס זהה לממש, כמו, קשיים במיזוג במידה ויסרבו העובדים למכור אחזקותיהם, ברכישה ובהעברת מניות בחברה וגם עלולה לגרום נזק לחברה
 • אם לא מועמדות כנגדה כמות מניות ראוי במקרה של הנפקה

 

לסיכום:
מתן האופציות לעובד אינו בגדר תוספת "מתנה" אלא מרכיב ממשי המהווה חלק מהתמורה בגין עבודתו. בפועל, שכרו בכסף של העובד הוא נמוך יותר בשל הרווח העתידי הצפוי לו עם מימוש האופציות. כן רואים בפועל, כי מרכיב גדול של אופציות בשכרו של העובד גורר בהכרח שכר בכסף חודשי נמוך ולהיפך. מתן האופציות לעובדים מאפשר למעביד שלל יתרונות אותם מניתי, ייתכן כי העובד בחר במעביד המסוים על פני אחר רק בשל ההטבה הצפויה, ייתכן כי העובד עבד במסירות, אולי אף קשה יותר, משך זמן רב יותר ותרם תרומה נכבדה יותר לחברה, והכל בתקווה להשתתף בפירות הכלכליים הצפויים.
מעסיקים המעוניינים, להבין ולבדוק צדדים נוספים של תגמול לעובדים, אנא צרו קשר לתאום פגישה