בדיקת נאותות ברכישה מיזוג והשקעה בחברות

בדיקת נאותות (Due Diligence) היא תהליך בו בודקים חברה או פעילות מסוימת לצורך בחינת כדאיות ההשקעה בה. לרוב, מבצעים בדיקת נאותות (Due Diligence) במטרה להקטין את הסיכון שבביצוע מהלך עסקי, כמו רכישה על ידי בירור מקיף של מצב החברה, נכסיה ופעילויותיה. תהליך בדיקת נאותות כולל בד"כ בחינה חשבונאית ומשפטית, זיהוי הזדמנויות וסיכונים עסקיים, וניתוח תחזיות לפעילות החברה

כאשר מבצעים בדיקת נאותות (Due Diligence) כחלק מתהליך רכישה של חברה פרטית, הבחינה מתבצעת לאחר גיבוש הסכמה עקרונית בין הצדדים ובמהלכה הרוכש, בליווי אנשי מקצוע, מוודא כי כל הפרטים שנמסרו לו במהלך המשא ומתן אכן מתקיימים. בהתאם, המחיר הסופי של העסקה, ולעיתים אף עצם התרחשותה, מושפעים לעיתים מתוצאות בדיקת הנאותות.