התביעה הנגזרת. סעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן החוק) מגדיר תביעה נגזרת באופן הבא:

"תובענה שהגיש תובע בשם חברה בשל עילת תביעה שלה."

       סעיף 194(א) לחוק קובע כי "כל בעל מניה וכל דירקטור בחברה רשאים להגיש תביעה נגזרת אם התקיימו הוראות סימן זה". הליך התביעה הנגזרת, מאפשר לבעל מניות בחברה – בתנאים מסוימים וכאשר האורגנים המוסמכים בחברה נמנעים מעשות כן – להגיש תובענה בשם החברה, בגין עילת תביעה העומדת לחברה. מאחר שהגשת תביעה נגזרת היא חריג לכלל הקובע כי הסמכות לפעול בשמה של החברה נתונה לאורגניה, וכך דרך הטבע, הנה לצורך הגשת תביעה נגזרת נדרש אישורו המקדים של בית המשפט.