חדלות פירעון ושיקום כלכלי

למשרדנו מומחיות ייחודית בקשר עם הבראת חברות וחדלות פירעון. המשרד מעניק ייעוץ משפטי שוטף ללקוחות בקשר עם כלל ההיבטים של תחום זה, ובכלל זה הבראת חברות, פירוקים, כינוסים והסדרי חוב. משרדנו מלווה מגוון הליכים בתחום, בהם הליכים והסדרים מהמורכבים;

במסגרת זו, מטפל משרדנו בהליכי פירוק, הן בפיקוח בית המשפט והן מרצון; בהליכי כינוס נכסים מטעם בנקים ונושים מובטחים; בהסדרי נושים; בהקפאת הליכים;

המשרד מלווה חברות ויחידים בהליכי הבראה ושיקום כלכלי. במסגרת זו, מבצע המשרד ניתוח מצב פיננסי לחברות תוך שקלול נתונים מגוונים קשורים. בהתאם, בונה תוכניות שיקום והבראה לחברות תוך בחינת היבטי מימון, התייעלות ותפעול של החברה, ומלווים את החברות לאורך יישומן;

לצד זאת, המשרד  מייצוג דירקטורים ונושאי משרה בכירים בהליכים משפטיים שונים בקשר עם הליכי חדלות פירעון והסדרי חוב. משרדנו מייעץ תדיר לדירקטוריונים כגוף המכריע בנושאים אלו, ומייצגים את הדירקטוריון, הן כישות אחת והן כיחידים, בחקירות ובתביעות אישיות הקשורות להליכים אלו, בין היתר בהליכים על-פי סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות, וסעיף 6 הרמת מסך, חוק החברות החדש;

משרדנו מלווה תהליכי הבראה, פירוק, כינוס, חדלות פירעון והסדרי חוב של קבוצות וחברות ממגוון רחב של סקטורים. עם לקוחות המשרד בתחום זה נמנות חברות ציבוריות ופרטיות, בעלי מניות בחברות, נושים, דירקטורים ועוד;משרדנו אמון גם על ייצוג נושים, מובטחים ושאינם מובטחים, בהגנה על זכויותיהם במצבים של חדלות פירעון של חייבים, ובכלל זה על ידי מימוש נכסים, טיפול במצבים מורכבים של התנגשות בין זכויות של נושים וסדר קדימות של הבטוחות שעומדים לזכותם; הליכים משפטיים בפני בית המשפט שבפניו מתנהל הליך חדלות הפירעון, בערכאות נוספות ועוד;